This project is read-only.
1
Vote

اشتباهات تایپی

description

در حین خوندن کتاب با بعضی اشتباهات تایپی در متن
مواجه شدم . تصمیم گرفتم فهرستی از این اشتباهات رو تهیه کنم

(محسن درپرستی)

file attachments

comments