انتقاد

Jul 24, 2013 at 10:54 AM
با سلام

من کتاب شمارو مطالعه کردم و خیلی خوب هم ترجمه شده بود تنها موردی که خیلی برای خواندن و فهمیدن ان برام مشکل بود ترجمه تمام اصطلاحاتی بود که به فارسی برگردانده شده بود اگر می توانستید به جای اینکه برای بار اول در پانوشت صفحه انگلیسی ان را مینوشتید و اصطلاح را به فارسی این کار را برعکس می کردید از کلمات اصلی استفاده می کردید خیلی در فهم کتاب کمک می کرد

با تشکر از زحمات تمام افراد برای این کتاب