نحوه انجام کار

Aug 13, 2011 at 9:10 AM
Edited Aug 13, 2011 at 9:10 AM
  • برای هر شخص یک فولدر ساخته شده است. اسم فولدرها نسبتاً گویا هستند. preface برای مقدمه، postface برای موخره، all برای ویراستاری، final برای صفحه‌بندی و خروجی نهایی در قالب PDF است. glossary برای نگهداری معنی لغات مهم به فارسی است تا کل ترجمه‌ها یکدست شوند. هر کس پیشنهادی برای glossary دارد به discussion مربوطه مراجعه نماید.
  • از هر فرمت فایلی که راحت‌تر هستید استفاده کنید: notepad یا MS Word یا Open/Libre Office یا هر چیز دیگر.
  • سعی کنید استانداردهای زبان فارسی یعنی یونیکد و نیم فاصله را رعایت کنید.
  • برای اعمال تغییرات هم می‌توانید از svn و هم از TFS استفاده کنید.
  • لطفاً تا می‌توانید از ایمیل پرهیز کرده و از طریق discussionهای همینجا استفاده کنید. یک discussion با عنوان «مباحث عمومی» به همین منظور ایجاد شده است.